Artikel 1. Huurovereenkomst

1.1 Verhuurde opblaasfiguren, hierna te noemen “opblaasfiguren”, blijven te allen tijde eigendom van PartyPoppen verhuur (kvk-nummer: 65796152 ), hierna te noemen “verhuurder”. De huurder is enkel bevoegd de opblaasfiguren te gebruiken conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

1.2 De huurder van de opblaasfiguren, hierna te noemen “huurder”, gaat door ondertekening van de overeenkomst bij het ophalen van de opblaasfiguren akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 Op deze algemene voorwaarden en op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder is exclusief bevoegd van geschillen op grond van deze huurovereenkomst kennis te nemen.

1.4 Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.

1.5 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

1.6 Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder en anderzijds de huurder.

 

Artikel 2. Ter beschikking stellen door verhuurder

2.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en voor beëindiging van het huurcontract aan de verhuurder terug te geven.

2.2 De huurder dient zich bij het ophalen van de opblaasfiguren op de ophaallocatie te legitimeren.

2.3 De verhuurder is gerechtigd een borg in rekening te brengen, het bedrag wordt aan de huurder geretourneerd indien de opblaasfiguren tijdig en schadevrij worden geretourneerd. In geval van schade en/of diefstal wordt de borg verrekend met het eventuele door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedrag.

2.4 Het huurbedrag en de borg dient de huurder bij het ophalen contant te voldoen.

2.5 De verhuurder is te allen tijde gerechtigd opblaasfiguren ter beschikkingstelling te stellen aan de huurder die enigszins afwijkend of soortgelijk zijn aan de verzochte opblaasfiguren, zonder dat hierdoor de huurovereenkomst mag worden ontbonden.

2.6 Alle opblaasfiguren worden zonder schade ter beschikking gesteld. De huurder dient dit thuis te controleren en bij schade of een gebrek onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder zodat voor een passende oplossing kan worden zorggedragen.

2.7 De huurder draagt zorg voor (deugdelijk) transport van de opblaasfiguren.

 

Artikel 3. Gebruik door huurder

3.1 Gebruik van opblaasfiguren is geheel op risico van de huurder. De opblaasfiguren zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd. De huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. De huurder is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen en/of de meldplicht aan de gemeente.

3.2 Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan de opblaasfiguren aan te brengen.

3.3 Het is de huurder niet toegestaan de opblaasfiguren te onderverhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

3.4 Het opzetten van de opblaasfiguren dient plaats te vinden conform de bijgeleverde instructiekaart. De instructies zijn tevens online te vinden op www.partypoppenverhuur.nl/instructies .

3.5 De huurder dient maatregelen te treffen om schade aan opblaasfiguren te voorkomen. Het is de huurder niet toegestaan de opblaasfiguren op te zetten bij wind boven windkracht 5 en/of zware regen-, hagelen/of sneeuwbuien.

3.6 Bij het te vroeg terugbezorgen van de opblaasfiguren bestaat geen recht op restitutie.

3.7 De opblaasfiguren dienen tijdig, compleet, schoon, droog en netjes ingepakt in dezelfde staat retour te worden gebracht. Indien de opblaasfiguren te laat worden de extra dagen dubbel in rekening gebracht. Kosten van reparatie en/of schoonmaak worden aan de huurder in rekening gebracht met en minimum van EUR 25,- ex btw.

3.8 De huurder dient de bijbehorende blower en de haringen apart in de transporttas respectievelijk in het daartoe bestemde tasje te vervoeren/verpakken.

 

Artikel 4. Schade en aansprakelijkheden

4.1 De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor de opblaasfiguren vanaf het moment van ophalen op de ophaallocatie tot aan het moment van terugbrengen aan de ophaallocatie.

4.2 De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van de opblaasfiguren, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft.

4.3 De huurder is verplicht te allen tijde preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal of schade van de opblaasfiguren. Het is de huurder niet toegestaan de opblaasfiguren op te zetten bij wind boven windkracht 5 en/of zware regen-, hagel- en/of sneeuwbuien.

4.4 De huurder is verplicht om elke schade aan of diefstal van de opblaasfiguren direct te melden bij de verhuurder. Bij diefstal is de huurder verplicht aangifte te doen bij de politie binnen 24 uur nadat hij de diefstal heeft ontdekt.

4.5 Bij schade aan of verlies van de opblaasfiguren, om welke reden dan ook, wordt de vervangingswaarde van het desbetreffende figuur aan de huurder in rekening gebracht.

4.6 De huurder is verplicht aan de verhuurder te vergoeden alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de opblaasfiguren.

4.7 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade aan zaken en/of letsel van de huurder en/of derden, van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de opblaasfiguren.

 

Artikel 5. Annulering en einde overeenkomst

5.1 De overeenkomst kan kosteloos worden geannuleerd.

5.2 De verhuurder kan de overeenkomst onmiddellijk opzeggen indien en voor zover hij weet of vermoedt dan de huurder niet aan zijn verplichtingen doet of gaat voldoen, zonder dat enig recht op restitutie bestaat.

Te huur verhuren opblaasbare sarah, abraham, ooievaar, overdekt springkussen in montfoort, Woerden, Harmelen, de Meern, Vleuten, Ijsstelstein, Linschoten, Benschop, Oudewater, Gouda, Maarssen, Breukelen, Mijdrecht, Bodegraven, waarder, driebruggen, nieuwerbrug, kanis, kamerik, zegveld, Kockengen, schoonhoven